ikona wczytywania strony

O nas

Ikonka symbolizująca artykuł

O nas

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest to, mówiąc skrótowo placówka dydaktyczna dla osób po pięćdziesiątce, której celem jest poprawa jakości życia osób starszych. Nasz uniwersytet działa pod patronatem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii. w osobach: J.M. rektora - prof. dr hab. Przemysława Wojtaszka i prodziekana - prof. dr hab. Małgorzaty Garncarskiej. Honorowym rektorem GUTW został w 2008r. dr Włodzimierz Łęcki, pełniący tę funkcję do dziś. Swoją siedzibę UTW ma przy Gminnym Centrum Pomocy Środowiskowej w Grodzisku Wlkp. Powstańców Chocieszyńskich 11 F, a powołany został do życia w listopadzie 2008r. z inicjatywy burmistrza Grodziska Wlkp. Henryka Szymańskiego, oraz dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Wiesława Kasprzaka.

W październiku 2014r.został wybrany organ założycielski, wkrótce zostaliśmy zarejestrowani w KRS jako Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku. /www.gsutw.pl/

Nadrzędny cel działalności UTW to: poprawa jakości życia osób starszych, stworzenie warunków do dobrego starzenia się, przełamywanie błędnych stereotypów i wyobrażeń przypisywanych ludziom starym, włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego w oparciu o potencjał intelektualny, naukowy i doświadczenie.

Poprzez swoją działalność UTW wysyła do społeczeństwa ważny sygnał, aktywność w życiu nie kończy się wraz z odejściem na emeryturę. To teraz właśnie można oddać się bez reszty robieniu czegoś, co daje przyjemność, satysfakcję.

Wypełnienie pustki związanej ze zmianą trybu życia jest jedną z zalet uczestnictwa w zajęciach UTW, ale nie jedyną.

Starsi studenci mogą poszerzać swoją wiedzę i nabywać nowe umiejętności w różnych sekcjach, zgodnych z ich zainteresowaniami. Okres emerytury to także świetny czas na nadrobienie zaległości w dziedzinach, na które nie było kiedyś czasu.

Wielu seniorów właśnie na uniwersytetach trzeciego wieku rozpoczyna naukę języków obcych. Tak jest i w naszym UTW. Warto przy tym dodać , że zajęcia przewidują także aktywności sportowe jak marsze z kijkami po najbliższej okolicy, gry zespołowe, kręgle, jogę, gimnastykę ogólnorozwojową , strzelanie, pływanie, wyjazdy na termy, taniec. Realizujemy też się w działaniach artystycznych : decupage, quillingu czy występując w Kabarecie Ojjojoj

Dla osób na emeryturze niezwykle ważne jest także poczucie przynależności do określonej grupy. Podczas zajęć nawiązują się liczne przyjaźnie, a obecność rówieśników dodatkowo dopinguje do wyjścia z domu i spotkań.

Korzyści zdrowotne

Pozytywne nastawienie do życia oraz fizyczna i umysłowa aktywność, które umożliwia uniwersytet trzeciego wieku, zdecydowanie poprawiają ogólną kondycję osób starszych.

Oferta programowa

Jesteśmy nastawieni na działanie. Program opracowywany jest na każdy semestr i staramy się wzbogacać naszą ofertę, by zawsze znalazło się w niej coś nowego i interesującego. Jeżeli jesteś pełen pasji, energii , to tym bardziej powinieneś trafić do naszego UTW.

Słuchacze naszego UTW mają możliwość uczestniczenia w wykładach o różnej tematyce oraz okazję przynależenia do rozmaitych sekcji. Ponadto słuchacze mogą korzystać z organizowanych w trakcie semestru - warsztatów, kół zainteresowań, wycieczek krajoznawczych, wycieczek muzealnych, wyjazdów do kina, czy spotkań z innymi uniwersytetami. Bliski i serdeczny kontakt mamy z UTW Opalenickim, Stęszewskim, Sierakowskim, Międzychodzkim.
Działalność UTW finansowana jest w znacznej mierze ze składek słuchaczy. Środki te są przeznaczone na utrzymanie bieżącej działalności UTW jak koszty wykładów, dojazdów, wynajem sal.

Oferta programowa realizowana poprzez:

- wykłady,
- lektoraty języków obcych,
- sekcje lub koła zainteresowań,
- warsztaty artystyczne,
- zajęcia ruchowe, rekreacyjne, rehabilitacyjne, w tym arteterapia,
- imprezy kulturalne, turystyczne i okolicznościowe,
- kursy, szkolenia, poradnictwo,
- wolontariat, sekcje samopomocy, udzielanie pomocy osobom spoza UTW,
- zajęcia wakacyjne: wyjazdy, wczasy, zajęcia na ogródkach działkowych.

Finansowanie

- składki członkowskie ustalane na Walnym Zebraniu
- dofinansowanie z budżetu miasta na projekty
- różne formy sponsoringu

Potrzeba tworzenia UTW

- potrzeba samokształcenia
- potrzeba poznawania środowiska
- potrzeba poszerzania wiedzy i umiejętności
- potrzeba wykonywania społecznie użytecznych działań
- potrzeba bycia uznanym za część społeczeństwa, grupy
- potrzeba wypełnienia wolnego czasu
- potrzeba utrzymywania więzi towarzyskich
- potrzeba stymulacji psychicznej i fizycznej
- potrzeba i możliwość realizacji młodzieńczych marzeń, które były dotychczas nie do pogodzenia z życiem zawodowym i obowiązkami wobec rodziny.

Zasadnicze zadania
- dążenie do utrzymania indywidualnego dobrostanu psychofizycznego seniora
- osiągnięcie należytej i godnej pozycji człowieka starszego w społeczeństwie

Drogą do realizacji tych zadań jest edukacja, która może spełniać wiele funkcji:

- ćwiczyć umysł dla podtrzymania ogólnej sprawności organizmu,
- integrować środowisko osób starszych ze sobą, jak również z innymi pokoleniami (generować kapitał społeczny osób starszych)
- przeciwdziałać osamotnieniu,
- przekazywać, upowszechniać i aktualizować wiedzę,
- zapobiegać marginalizacji i wykluczaniu ludzi starszych,

Słuchacze (obecnie w naszym UTW jest 96 słuchaczy?...),
- uczestniczą oni na zasadzie dobrowolności,
- wśród nich przeważają kobiety,
- mają wykształcenie formalne na średnim lub wyższym poziomie,
określani mianem studentów UTW,
- stanowią swoistą elitę osób starszych, dla których ważny jest indywidualny rozwój poprzez edukację,
- posiadają reprezentację w postaci samorządu słuchaczy.

Wiek osób przyjmowanych jak również ich wykształcenie są zróżnicowane.
W znacznej mierze są to osoby powyżej 40 lat. Górnej granicy nie ma.

Cele

- upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych,
- aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych,
- poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów,
- ułatwianie kontaktów z instytucjami takimi jak służba zdrowia, ośrodki kultury, z ośrodkami rehabilitacyjnymi i innymi
- angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska,
- podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów,
- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z młodzieżą szkolną,
- ścisła współpraca w ramach patronackiej umowy z UAM w Poznaniu , Wydział Biologii, pracownicy naukowi którego wygłaszają wykłady o wybranej tematyce.
 

Grodziskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F
62-065 Grodzisk Wielkopolski
tel. (61)227-12-20, (61)227-12-21

Polityka prywatności