ikona wczytywania strony

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt "Aktywny senior to radosny senior"

2023-05-11
Logo flaga i godło PL + logo MRiPS

INFORMACJA O PROJEKCIE

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021 -2025”. EDYCJA 2023 ustanowionego uchwałą nr 167 Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2020 r. (M. P. poz. 1125);

Głównym celem Programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów.

Program ma za zadanie przyczynić się do wzrostu zaangażowania osób starszych w kontakty społeczne poprzez wzbogacenie oferty zagospodarowania ich czasu wolnego, zwiększanie zaangażowania osób starszych w procesy partycypacyjne zachodzące w życiu publicznym, podnoszenie kompetencji cyfrowych seniorów i kształtowanie postaw sprzyjających wykorzystywaniu nowych technologii w życiu codziennym, oraz budowanie pozytywnego wizerunku starości i starzenia się, a także rozwijanie kompetencji społecznych (wiedzy, umiejętności, postaw) wobec starości u osób w każdym wieku.

Termin realizacji: 01 kwietnia 2023 do 31 grudnia 2023r.

Instytucja Zarządzająca:  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) – Departament Polityki Senioralnej;

Nazwa projektu: "Aktywny senior to radosny senior"

Priorytet I. Aktywność społeczna

Wartość dofinansowania :   34 970, 00 zł

Całkowity koszt inwestycji:  38 745,00 zł

Celem głównym zadania „Aktywny senior to radosny senior” jest zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego na terenie gminy miejsko-wiejskiej Grodzisk Wielkopolski.

 Cele szczegółowe:

 • podniesienie aktywności psychofizycznej i sprawności intelektualnej seniorów;
 • rozwijanie zainteresowań, pasji i kreatywności seniorów;
 • integrację seniorów w środowisku lokalnym;
 • rozbudzanie zainteresowań seniorów walorami przyrodniczymi i kulturowymi najbliższego regionu;
 • wspólny udział w działaniach z seniorami ze wsi Ptaszkowo i Albertowsko wzmocni rozwój osobisty, samorealizację i aktywne spędzanie czasu wolnego; propagowanie celów, zadań GSUTW i włączenie w szeregi naszego Stowarzyszenia większej liczby seniorów z obszarów wiejskich;
 • podniesienie świadomości seniorów w zakresie ekologii i bezpieczeństwa:
 • przeciwpożarowego;
 • udzielania pierwszej pomocy;
 • bezpiecznego korzystania z Internetu i urządzeń mobilnych;

W/w cele zamierzamy osiągnąć poprzez realizację poniższych działań:

I. Etap przygotowawczy do realizacji projektu. Promocja projektu.

II. Rekrutacja seniorów do udziału w projekcie

III. Cykl zajęć podnoszących aktywność psychofizyczną i sprawność intelektualną seniorów :

 1. Gimnastyka ogólnousprawniająca
 2. Gimnastyka w wodzie  
 3. Warsztaty taneczne
 4. Joga
 5. Tai Chi  
 6. Warsztaty z psychologiem
 7. Nauka z języka angielskiego

 IV. Cykl zajęć artystycznych rozwijających pasje i kreatywność seniorów:

 1. Warsztaty szydełkowania
 2. Warsztaty plastyczne
 3. Warsztaty kreatywności
 4. Zespół śpiewaczy

V. Cykl zajęć podnoszących świadomość ekologiczną i w zakresie bezpieczeństwa seniorów:

 1. Warsztaty podnoszące świadomość ekologiczną
 2. Warsztaty dot. bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 3. Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
 4. Warsztaty podniesienia umiejętności bezpiecznego korzystania z komputera i urządzeń mobilnych

VI. Spotkania integracyjne z seniorami z wiosek z terenu gminy Grodzisk Wlkp. :

 1. Spotkanie integracyjne z seniorami z Ptaszkowa;
 2. Spotkanie integracyjne z seniorami z Albertowska

VII. Rekreacyjny wyjazd do Pszczewskiego Parku Krajobrazowego;

VIII. Podsumowanie projektu.

Beneficjentami ostatecznymi zadania jest 60 seniorów 60+.

Zadanie odpowiada na potrzeby i problemy zgłaszane przez seniorów GSUTW.

Miejscem realizacji zadania jest miasto Grodzisk Wielkopolski, wsie Ptaszkowo, Albertowsko, Pszczewski Park Krajobrazowy.

Większość warsztatów i wykładów odbywać się będzie w siedzibie GSUTW, którym jest Gminne Centrum Pomocy Środowiskowej "Promessa". Poza GCPŚ będą odbywały się zajęcia gimnastyki w wodzie - basen Hotelu Reśliński,

Grupę docelową w liczbie ok.60 osób będą stanowili seniorzy 60+ z Grodziskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku (GSUTW) . Rekrutacja  beneficjentów do udziału w projekcie nastąpi spośród 94 członków GSUTW, poprzez dobrowolne zapisywanie się na listy do konkretnych działań projektowych. Rekrutacja będzie ciągła, przez cały okres trwania projektu.

Uczestnik może brać udział w kilku wybranych przez siebie działaniach projektowych.

W przypadku zrekrutowania mniejszej liczby seniorów z GSUTW lista beneficjentów ostatecznych będzie uzupełniona o seniorów z zaprzyjaźnionych grup działających w Gminnym Centrum Pomocy Środowiskowej "Promessa" (GCPŚ) , spełniających kryteria formalne - zaprosimy też do uczestnictwa seniorów ze wsi Ptaszkowo i Albertowska.

W grupie seniorów są osoby niepełnosprawne, ale ich niepełnosprawność nie ogranicza możliwości udziału w zaplanowanych działaniach.

Seniorzy o konkretnych działaniach projektowych dowiedzą się:

 • na zebraniu organizacyjnym,
 • z materiałów drukowanych ( ulotki, plakaty) pisanych większą i pogrubioną czcionką ,
 • z plakatu na tablicy ogłoszeń znajdującej się w GCPŚ - gdzie mają dostęp pozostali członkowie zaprzyjaźnionych organizacji w GCPŚ,
 • ze strony internetowej GSUTW,  www.gsutw.grodzisk wlkp.,
 • z Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego,
 •  poprzez Gminną Radę Seniorów.
 •  Seniorzy z Ptaszkowa i Albertowska o zaproszeniu na spotkanie dowiedzą się z plakatów rozwieszonych na terenie wsi oraz przez ulotki przekazane przez członków Gminnej Rady Seniorów.

W ramach projektu  "Aktywny senior to radosny senior", od 15 maja do 31 grudnia 2023r. beneficjenci zrealizują 162 godziny zajęć, w tym:

 •  15 godzin gimnastyki ogólnousprawniającej;
 •  15 godzin gimnastyki w wodzie;
 •  10 godzin warsztatów tanecznych;
 •  12 godzin jogi;
 •  15 godzin Tai –chi;
 •   6 godzin warsztatów z psychologiem;
 •  30 godzin nauki języka angielskiego;
 •   9 godzin warsztatów szydełkowania;
 •   9 godzin warsztatów plastycznych;
 •   8 godzin warsztatów kreatywności;
 •  18 godzin zajęć zespołu śpiewaczego;
 •  3 godziny warsztatów podnoszących świadomość ekologiczną, uczestnicy warsztatów wezmą udział w quizie z nagrodami dot. segregacji odpadów.;
 •  3 godziny warsztatów dot. bezpieczeństwa przeciwpożarowego, uczestnicy warsztatów wezmą udział w quizie z nagrodami dot. bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
 •  3 godzin warsztatów udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, uczestnicy warsztatów wezmą udział w quizie z nagrodami dot. zasad udzielania pierwszej pomocy;
 •   6 godzin warsztatów dot. podniesienia umiejętności bezpiecznego korzystania z komputera i urządzeń mobilnych;

odbędą spotkania integracyjne :

 •  z seniorami 60+ ze wsi Ptaszkowo, którego celem jest zachęcenie ich do uczestnictwa w naszym stowarzyszeniu, wymiana doświadczeń, wskazanie możliwości i sposobów rozwoju osobistego, samorealizacji i aktywnego spędzania czasu wolnego. Seniorzy z Grodziska odbędą Rajd Nordic -Walking na trasie Grodzisk Wlkp.- Ptaszkowo-Grodzisk Wlkp.  Zakończenie rajdu nastąpi na terenie Świetlicy Wiejskiej w Ptaszkowie. Zorganizowane zostanie ognisko z poczęstunkiem, na które zostaną zaproszeni seniorzy z Ptaszkowa. Podczas spotkania integracyjnego wystąpi kabaret GSUTW "Ojojoj", zaprezentowana zostanie działalność GSUTW oraz odbędzie się wspólne śpiewanie.
 •  z seniorami 60+ ze wsi Albertowsko, którego celem  jest integracja seniorów z Grodziska z seniorami ze wsi Albertowsko , zachęcenie ich do uczestnictwa w naszym stowarzyszeniu, wymiana doświadczeń, wskazanie możliwości i sposobów rozwoju osobistego, samorealizacji i aktywnego spędzania czasu wolnego oraz zapoznanie się seniorów z Grodziska z regionalnymi przetworami z mleka. Seniorzy z Grodziska na spotkanie w Albertowsku zostaną przewiezieni autobusem. Członkinie z KGW z Albertowska przygotują poczęstunek z produktów mlecznych, upieką ciasto. Spotkanie odbędzie się w świetlicy-wiata.

wezmą udział:

 •  w wyjeździe rekreacyjnym do Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. Seniorzy zostaną przewiezieni autokarem do Pszczewa na Rajd Nordic-Walking. Uczestnicy wyjazdu będą podziwiać piękno przyrody Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, przejdą trasą od Jeziora Kahle do Jeziora Szarcz, zwiedzą urokliwą miejscowość Pszczew, poprawią kondycję fizyczną co wpłynie na poprawę samopoczucia. Wyjazd będzie okazją do wzmocnienia więzi między seniorami jak również przebywania w miejscu ekologicznym. Ratownik medyczny przeprowadzi dla uczestników wyjazdu pokaz udzielania pierwszej pomocy na plaży.
 •  w podsumowania projektu "Aktywny senior to radosny senior"  podczas którego, seniorzy zaprezentują prace wykonane na warsztatach artystycznych oraz  nabyte umiejętności na zajęciach zespołu śpiewaczego i warsztatach tanecznych. Przygotowana zostanie prezentacja multimedialna przedstawiająca działania projektowe. Na spotkanie zostaną zaproszeni przedstawiciele jednostek wspierających seniorów , beneficjenci projektu oraz seniorzy którzy z różnych względów nie mogli uczestniczyć w działaniach projektowych

Efektem realizacji projektu "Aktywny senior to radosny senior" będzie m. in:

 • podniesienie aktywności psychofizycznej seniorów 60+;
 • podniesienie wiedzy i umiejętności seniorów 60+;
 • zmiana sposobu myślenia i zwiększenie aktywności społecznej seniorów 60+;
 • zacieśnienie więzi między seniorami;
 • aktywniejsze włączenie się seniorów 60+ w działania naszego Stowarzyszenia;
 • rozwinięcie potencjału osób starszych;
 • zmiana wizerunku seniora w lokalnej społeczności, z seniora osamotnionego na seniora aktywnego, z pomysłami i chętnego do współpracy;
 • zmiana sposobu i stopnia uczestnictwa  seniorów 60+w życiu społecznym;
 • zmiana postawy seniorów w zakresie ochrony środowiska naturalnego;
 • zwiększenie świadomości seniorów 60+ w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz korzystania z Internetu;
 • podniesienie umiejętności seniorów 60+  w zakresie korzystania z komputera i urządzeń mobilnych;
 • pozytywny wizerunek seniorów GSUTW w środowisku lokalnym.

Seniorzy po zakończeniu realizacji projektu będą wykorzystywać nabytą wiedzę i umiejętności w codziennym życiu co wpłynie na trwałość rezultatów.

Załączniki:

 1. Informacje o projekcie (plik pdf 820KB)
 2. Harmonogram zajęć (plik pdf 518KB)
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Grodziskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F
62-065 Grodzisk Wielkopolski
tel. (61)227-12-20, (61)227-12-21

Polityka prywatności