ikona wczytywania strony

Aktualności ❯ (Archiwum)

Ikonka symbolizująca artykuł

Zapraszamy na Wakacyjny Rajd Nordic Walking

2020-06-17
Po długiej przerwie zapraszamy do udziału w letniej odsłonie rajdu nordic walking.4 lipcabr. zapraszamy na wakacyjny Rajd Nordic Walking.

REGULAMIN WAKACYJNEGO RAJDU NORDIC WALKING
4 LIPCA 2020 r.

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Wakacyjnego Rajdu Nordic Walking jest Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim.

II. CEL IMPREZY

Popularyzacja nordic walking jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego, zapoznanie uczestników z walorami krajobrazowymi gminy Grodzisk Wielkopolski.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Rajd Nordic Walking odbędzie się 4 lipca 2020 r. (sobota)
2. Zapisy w Gminnym Centrum Informacji, ul. Przemysłowa 7 w Grodzisku Wielkopolskim do dnia 1 lipca 2020 roku do godziny 16.00.
3. Zbiórka godzina 8:30 - Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w Zdroju.
4. Start godzina 9:00
5. Rajd odbędzie się na odcinku o długości około 11 km.
6. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń obsługi rajdu.
7. Trasa rajdu to pętla o długości około 11 km prowadząca przez lasy gminy Grodzisk Wielkopolski (okolice Zdroju).
8. Rajd będzie miał charakter - terenowo - leśny (duktami i drogami leśnymi - nieutwardzonymi)

IV. UCZESTNICTWO

1. W Wakacyjnym Rajdzie Nordic Walking prawo startu mają osoby, które do dnia 4 lipca 2020 roku ukończą 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rajdzie pod warunkiem podpisania oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.
2. Limit uczestników wynosi 150 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze rajdu (Wiejskie Centrum
Kultury i Sportu w Zdroju). Podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do rajdu będzie złożenie podpisu na liście startowej i uiszczenie opłaty.
4. Warunkiem udziału w rajdzie jest posiadanie kijków do Nordic Walking lub kijków
Trekingowych, niekrępującego ruchów stroju oraz obuwia sportowego.
5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
6. Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłaszać prowadzącym rajd lub ratownikowi medycznemu.
7. Rajd Nordic Walking ma charakter rekreacyjny i nie jest dokonywany pomiar czasu.
8. Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie uczestników rajdu na okoliczność następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Koszty polisy ubezpieczeniowej sfinansowane zostaną ze składki z tytułu uczestnictwa w rajdzie.
9. Organizatorzy zapewniają opiekę ratownika medycznego podczas trwania rajdu.
10. Rajd kończy się w Wiejskim Centrum Kultury i Sportu w Zdroju.
V. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wpis na liście, uiszczenie opłaty - 8 zł od osoby, dzieci do lat 12 - 4 zł oraz złożenie podpisu


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rajdu w przypadku ekstremalnych warunków pogodowych.
2. Informacja o odwołaniu rajdu umieszczona zostanie na stronie www.grodzisk.wlkp.pl oraz na profilu Facebook niezwłocznie po podjęciu decyzji przez organizatora. Zapisani na listę uczestnicy rajdu zostaną powiadomieni telefonicznie.
3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora rajdu.
4. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
5. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie lub swojego podopiecznego szkody
6. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania, utrwalania, obróbki i powielania wykonanych zdjęć i wizerunku widocznych na nim osób, za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu promocji rajdu.
8. Dokonanie zapisu na rajd jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestników, w celu ich weryfikacji, dokonania ubezpieczenia oraz udostępnienia wizerunku na potrzeby promocji i relacji na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz w prasie lokalnej.Zapraszamy na Wakacyjny Rajd Nordic Walking

Grodziskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F
62-065 Grodzisk Wielkopolski
tel. (61)227-12-20, (61)227-12-21

Polityka prywatności