ikona wczytywania strony

Aktualności ❯ (Archiwum)

Ikonka symbolizująca artykuł

Walne zebranie członków GSUTW

2018-03-01
Porządek obrad Walnego Zebrania GSUTW

piątek, 9. 03. 2018r. 16.00 - Zespół Szkół Technicznych (różowa)


Proponowany porządek obrad II Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Grodziskiego Stowarzyszenia UTW:
1. Otwarcie Walnego Zebrania A. Stopa
2. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza zebrania.
3. Ustalenie prawomocności obrad - Lista obecności
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Sprawozdanie merytoryczne z działalności GSUTW - prezes A. Stopa
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego - B. Szczeszek
7. Przedstawienie opinii KR do sprawozdania zarządu: merytorycznego i finansowego za rok 2017 - S. Napierała
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017 - S. Napierała;
9. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie.
10. Wniosek KR o udzielenie absolutorium dla zarządu.
11. Uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla zarządu.
12. Uchwalenie budżetu na rok 2018
13. Dyskusja
14. Sprawy bieżące
15. Wolne głosy i wnioski
16. Zamknięcie zebrania

Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków
Grodziskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Grodzisku Wlkp.
Przepisy ogólne
§ 1.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż na 14 dni przed jego odbyciem poprzez umieszczenie właściwej informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia.
3. Porządek dzienny i termin Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd Stowarzyszenia
4. Do zawiadomienia o walnym zebraniu członków Zarząd Stowarzyszenia załącza się planowany porządek obrad wraz z projektami uchwał przewidzianych do podjęcia.
§ 2.
1. Walne Zebranie otwiera Prezes Zarządu Stowarzyszenia, a w jego braku Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
2. Prezes Zarządu zarządza wybory przewodniczącego walnego zebrania spośród nieograniczonej liczby kandydatów, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
3. przewodniczący zebrania przeprowadza wybór sekretarza walnego zebrania w sposób określony w ust. 2.
§ 3
1. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący przy pomocy sekretarza.
§ 4
1. Przewodniczący prowadzi zebranie zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze statutem Stowarzyszenia oraz niniejszym regulaminem obrad, w szczególności:
a/ przedstawia zebranym do zatwierdzenia ustalony porządek obrad oraz zgłaszane wnioski w sprawie zmiany porządku obrad,
b/ zarządza wybory sekretarza,
c/ sprawdza listę obecności i stwierdza na jej podstawie prawomocność zebrania,
d/ udziela głosu członkom według kolejności zgłoszeń,
e/ sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe,
f/ wyjaśnia sposób głosowania i ustala kolejność głosowania,
g/ podejmuje inne czynności, wynikające z regulaminu obrad.
2. Do obowiązków sekretarza należy:
a/ sporządzenie protokołu walnego zebrania,
b/ opracowanie uchwał zgodnie ze stanowiskiem walnego zebrania,
c/ rejestrowanie treści składanych wniosków i przekazywanie ich przewodniczącemu, celem ostatecznego rozstrzygnięcia o celowości przyjęcia tych wniosków.
§ 5
1. Wszyscy członkowie stowarzyszenia mają prawo brać udział w Walnym Zebraniu,
Każdy z członków posiada prawo do jednego głosu.
2. W Walnym Zebraniu biorą udział:
a/ z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b/ z głosem doradczym - osoby zaproszone, członkowie honorowi i wspierający
3. Członkowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku zebrania, zgłaszają się kolejno do głosu.
§ 6
Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz zebrania. Protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska przewodniczącego i sekretarza zebrania, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, nr i treść podjętych uchwał, podstawowe dane zatwierdzonych planów i załączoną listę obecności członków Stowarzyszenia.
Sprawy wyborcze
§ 7.
Wybory są jawne, bezpośrednie i następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów, będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§8.
1. Kandydatami do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wszystkie osoby określone w §5, po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata
2. Zgłoszenie kandydata do władz Stowarzyszenia następuje bezpośrednio na walnym zebraniu.
§9
1. Do przeliczenia głosów wybiera się komisję skrutacyjną. Komisja składa się z trzech członków, którzy wybierają ze swojego grona przewodniczącego.
2. Głosowanie odbywa się poprzez podniesienie ręki członka uprawnionego do głosowania.

Podejmowanie uchwał
§ 10
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem spraw, dla których statut określa inne zasady. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw, decyduje głos przewodniczącego.

Nadzwyczajne Walne Zebranie
§ 11
1. Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych w statucie
2. Do nadzwyczajnego walnego zebrania stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu obrad.
Przepisy końcowe
§ 12
1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga przewodniczący zgodnie z postanowieniami statutu
2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu przez walne zebranie.
§ 13.
1. Regulamin został uchwalony na czas nieokreślony.
2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.

........................................... ..........................................
Przewodniczący zebrania Sekretarz zebrania

Grodziskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F
62-065 Grodzisk Wielkopolski
tel. (61)227-12-20, (61)227-12-21

Polityka prywatności